EIT RawMaterials

Európsky inovačný a technologický inštitút

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgánom Európskej únie, ktorý vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je posilniť inovačné schopnosti a podporiť inovačné kapacity celej Európy. Práve v inováciách vzniká základ pre trvalo udržateľný rozvoj Európy, a to nielen v oblasti výroby, ale i služieb a vedomostnej spoločnosti. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020.

V rámci iniciatívy EIT vzniklo: 

  • 8 inovačných spoločenstiev európskych štátov
  • Viac ako 60 inovačných centier po celej Európe
  • Viac ako 1 170 nových výrobkov a služieb
  • Viac ako 13 000 pracovných miest1

EIT RawMaterials

Inovačná komunita EIT “RawMaterials” je najväčším a najsilnejším konzorciom v sektore surovín na celom svete. EIT RawMaterilas zjednocuje viac ako 300 partnerov - akademických a výskumných inštitúcií, ako aj podnikov – z viac ako 20 krajín EÚ. Spolupracujú na hľadaní nových, inovatívnych riešení na zabezpečenie dodávok a zlepšenie odvetvia surovín po celom svojom hodnotovom reťazci - od ťažby až po spracovanie, od recyklácie po opätovné použitie.

Európa je v súčasnosti veľmi závislá od dovozu surovín, ktoré sú kľúčové pre jej strategickú priemyselnú autonómiu.2  EIT RawMaterials podporuje inovácie v celom hodnotovom reťazci surovín v záujme globálne konkurencieschopnej a odolnej budúcnosti Európy. Európa je domovom pre svetových lídrov v inovatívnych technológiách a podnikateľskej infraštruktúre. Udržateľné dodávky surovín sú životne dôležité pre prechod na klimaticky neutrálne, zelené a digitálne hospodárstvo, s ktorým sa počíta v Zelenej dohode EÚ.3

Najväčšou výzvou pre EIT RawMaterials inovačnú komunitu je plne využiť potenciál európskeho priemyslu a oživiť ľudský kapitál v odvetví surovín. Dosiahnuť sa to dá pomocou týchto troch strategických cieľov:

  1. Uzavretie kolobehu materiálov: radikálny posun z lineárneho k cirkulárnemu mysleniu
  2. Navrhnutie materiálových riešení: pre inovácie materiálov, produktov a procesov
  3. Zabezpečenie dodávok surovín: spolupráca v rámci celého priemyselného hodnotového reťazca4

Picture1png

Source: EIT brožúra5


Podpora inovácií v celom hodnotovom reťazci surovín

Prechod na cirkulárne hospodárstvo má zásadný význam v úsilí o zníženie závislosti od dodávok surovín a vytvorenie udržateľného rastu. EIT RawMaterials odomyká potenciál priemyselnej symbiózy uplatňovaním systémovej perspektívy a oživením ľudského kapitálu v odvetví surovín prostredníctvom navrhovania riešení a uzatvárania materiálových kolobehov. 

Prechod na obnoviteľné zdroje energie, e-mobilitu a priemysel 4.0 sú príkladmi rozsiahlych inovačných procesov, ktoré vyvolávajú potrebu nových druhov pokročilých materiálov. Práve pre to EIT RawMaterials financuje nové projekty a podniky, ktoré pracujú na náhrade kritických, toxických a málo výkonných materiálov znižujúcich vplyv na životné prostredie a závislosť od dodávok.

Ak chceme chrániť našu planétu a zabezpečiť udržateľnosť podnikania, recyklácia sa bude musieť stať hlavným pilierom pre dodávku surovín. Výrobky, ktorých životný cyklus sa ukončil sa musia stať zdrojom pre ďalší kolobeh využitia.

Okrem toho sa musia zohľadniť interakcie medzi materiálmi, aby sa definovalo najlepšie obehové riešenie zo systémového hľadiska.

Kompletný hodnotový reťazec nerastných surovín a kovov robí Európu atraktívnou pre obnovený prieskum, ťažbu a spracovanie. Priemyselné know-how a nové technológie pre prieskum nerastných surovín pomôžu k budovaniu existujúceho potenciálu. Inovatívne technológie sú potrebné na ďalšie zlepšenie ťažobných a spracovateľských schopností a zároveň zníženie ich environmentálnej stopy.6

Aktivity EIT RawMaterials podporujú nové riešenia a propagujú výhody silného sektora nerastných surovín a materiálov v modernej spoločnosti a prechod na zelené a obehové hospodárstvo.

EIT RawMaterials ponúka príležitosti pre univerzity, vedecké spoločnosti, študentov, startupy, MSP ako aj pre výskumníkov a profesionálov. Záujemcovia sa vedia prihlásiť do aktivít ako napríklad: Inovačná súťaž pre startupy, Booster Call pre MSP, RM Accelelerator, RM Tech Flow, Jumpstarter a mnoho ďalších.

Bližšie informácie o plánovaných aktivitách ako aj informácie o možnostiach viete na Slovensku získať prostredníctvom Regionálneho Hubu RawMaterials na Slovensku, ktorým je Technická univerzita v Košiciach alebo prostredníctvom CIVITTA Slovakia.


Citácie: 

1https://eit.europa.eu/sk/in-your-language

2 https://eit.europa.eu/our-communities/eit-rawmaterials 

3https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

4 https://eitrawmaterials.eu/developing-raw-materials-into-a-major-strength-for-europe/ 

5https://hub.fberg.tuke.sk/wp-content/uploads/2022/03/brozura-EIT.pdf 

6https://eitrawmaterials.eu/developing-raw-materials-into-a-major-strength-for-europe/