Success Story: MineTALC

Ťažba nerastných surovín každým rokom stúpa a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend mal zmeniť v budúcnosti. Z grafu 1 vyplýva, že ťažba nerastných surovín sa za posledných 30 rokov takmer zdvojnásobila. Technologický progres je v posledný rokoch exponenciálny a ako dôsledok vývoja nových technológií narastá aj záujem o nové suroviny. Taktiež, aktuálna ťažba nerastných surovín je neudržateľná a je potreba prísť s novými inovatívnymi metódami a spôsobmi ako ťažiť nerastné suroviny. Podpora takýchto inovatívnych riešení v oblasti nerastných surovín v európskom regióne je poskytovaná Európskym inštitútom inovácií a technológii (EIT) prostredníctvom programu EIT RawMaterials.

Graf 1: Globálna ťažba v rokoch 1970-2019, podľa suroviny


grafpng

Source: Material Flow Analysis Portal (n.d.)EIT RawMaterials (RM) predstavuje najväčšie konzorcium svojho druhu na svete, ktoré zahŕňa 6 inovatívnych hubov, 120 kľúčových partnerov a spoločníkov a vyše 180 projektových partnerov1. Súčasťou aktivít EIT RawMaterials je aj finančná podpora pre start-upy. Od roku 2015, EIT RawMaterials poskytlo finančnú podporu vo výške viac ako 270 miliónov eur

Na základe reportu2 sumarizujúci 7 ročnú činnosť EIT RawMaterials, prevažná väčšina startupov reportovala nárast v ziskovosti a náraste tržieb. Navyše podpora EIT RawMaterials pomohla 280 start-upom z 328 pri prekonávaní „valley of death“ periódu, čo je obdobie medzi založením start-upu a generovanie tržieb.


MineTalc

Jeden z úspešných projektov pod hlavičkou EIT RM, ktorý sa zameriava na efektívnejšiu a udržateľnejšiu ťažbu surovín je projekt MineTalc- Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits.3

MineTalc je významný medzinárodný projekt, na čele ktorého stojí slovenská Technická univerzita v Košiciach a jeho partneri sú viaceré európske univerzity – AGH University of Science and Technology (PL), University of Miskolc (HU), Lappeenranta-Lahti University of Technology (FI) a firmy EuroTalc (SK), euroMinerals (AT), BASF (DE), DMT (DE), Metso (FI).4

Celkový rozpočet projektu predstavuje 9,7 milióna EUR, pričom finančná podpora z EIT RM je 2,76 milióna EUR (28% z celkovej hodnoty projektu).

Hlavný cieľ projektu je vytvoriť systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov, ktorý zabezpečí životaschopnú, udržateľnú a spoločenský akceptovanú ťažbu surovín z nízko-a strednepevnostných ložísk nerastných surovín.

Projekt pracuje na troch inovatívnych technológiách, ktoré môžu byť použité samostatne, alebo ako komplexný systém ťažby a zakladania vydobytých priestorov odpadovým materiálom.

Konkrétne sa jedná o nasledovné technológie:5  

  1. Ťažba s viacvrstvovou technológiou vyplňovania vyťažených priestorov kombinujúcou vrstvy tuhnúcich základných betónových zmesí a vrstiev fragmentovaného materiálu s rôznymi vlastnosťami.

  2. Uzavretý flotačný obvod, slúžiaci ako všestranná úprava nerastných surovín.

  3. Inovatívny predikčný model distribúcie priestorovej mineralizácie (a ďalších geologických javov) zobrazujúci najlepšie miesta mineralizácie a určujúci technológiu ťažby komplexnou analýzou kritických faktorov ťažby nerastov.

Vyššie spomenuté technológie majú za cieľ zabezpečiť efektívnejšiu extrakciu nízko-a strednepevnostných ložísk zameranú na bezodpadovú prevádzky, čo znamená že vzniknutý odpad pri ťažbe (vrátane technologickej vody) sa následne využije pri výrobe základných materiálov a dopraví sa späť dopraví do bane, kde sa použije na vyplnenie vydobytých priestorov.6

Aplikácia projektu v reálnom prostredí prebieha v banskej prevádzke v Gemerskej Polome (SK).

Okrem samotnej realizácie projektu a jeho troch hlavných technológií, projekt taktiež vytvoril školiace stredisko na rozvoj a podporu kvalifikovanej pracovnej sily v ťažobnom, metalurgickom a stavebnom priemysle.


Citácie:

1https://eitrawmaterials.eu/

2https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_rawmaterials_seven-year_comprehensive_assessment_repor...

3https://minetalc.fberg.tuke.sk/

4https://hub.fberg.tuke.sk/2020/12/13/projekt-minetalc/

5https://hub.fberg.tuke.sk/uspesne-projekty/

6http://www.materialflows.net/global-trends-of-material-use/